011-29051111 | mtcolumbus11@gmail.com

Home  / Administration   / School Departments

                                    

                                                                        MOUNT COLUMBUS SCHOOL

                                                                                     STAFF LIST

                                                 PRE-PRIMARY                   NUR. – K.G.

SUBJECT

TEACHER INCHARGE

    ENGLISH

    HINDI

    MATHS

    EVS

 • SANGEETA BHATNAGAR
 • PRIYANKA
 • EKTA
 • SUJATA
 • NIDHI
 

 

                                                                      PRIMARY               Class I -V

SUBJECT

TEACHER INCHARGE

 

ENGLISH

 • ​SHIPRA ADHIKARI
 • SARITA NEGI
 • DEEPIKA
 • VAISHALI
 • JAINAMMA
 • NAZMEEN
 • KUMUD NARULA
 • MEGHNA PRAKASH
 • MONIKA BISHT
 • ​USHA

 

HINDI

 • ASHA RANI
 • MADHUBALA
 • MEENU CHAUDHARY
 • BIMLESH SHAMI
 • MADHU THENUAN

 

MATHS

 •  
 • SHIPRA ADHIKARI
 • SARITA NEGI
 • DEEPIKA
 • VAISHALI
 • NAZMEEN
 • KUMUD NARULA
 • YASH AHUJA
 • MONIKA BISHT
 • MAMTA NEGI
 • HARJEET KAUR

 

EVS

 • SARITA NEGI
 • DEEPIKA
 • VAISHALI
 • NAZMEEN
 • MONIKA KAUSHAL
 • RENU MISHRA
 • BHAWNA BHARTI
 • SHIPRA ADHIKARI
 • ​MODHULINA CHOUDHARY
 

 

                                                            MIDDLE-SCHOOL               Class VI-VIII

SUBJECT

TEACHER INCHARGE

 

ENGLISH

 • SANGEETA PRASHAR
 • SANGHAMITRA
 • KOMAL BISHT
 • USHA

HINDI

 • POOJA CHANDEL
 • SAROJ
 • VANDANA DEVI
 • MADHU THENUAN
 • ​PRADEEP BHARDWAJ

SANSKRIT

 • POOJA CHANDEL
 • VANDANA DEVI
 • PRADEEP BHARDWAJ
 • MADHU THENUAN

MATHS

 • SAKSHI NAGPAL TANEJA
 • UPASANA GUPTA
 • NEHA KALSI

SOCIAL SCIENCE

 • HARPREET KAUR
 • SMITA JHA
 • KOMAL P.

SCIENCE

 • PRAGATI SHARMA
 • KHUSHBOO
 • KANCHAN KANDPAL
 • ASHA CHANDRA
 • KOMAL BISHT
 

 

                                                             HIGH-SCHOOL                     Class IX-X

SUBJECT

TEACHER INCHARGE

 

ENGLISH

 • SANGEETA PRASHAR
 • KOMAL BISHT

HINDI

 • VANDANA DEVI
 • PRADEEP BHARDWAJ
 • ​POOJA CHANDEL

MATHS

 • UPASANA GUPTA
 • NEHA KALSI
 • RAJNISH KUMAR

SOCIAL SCIENCE

 • JAYA SAMANT
 • KOMAL P.

SCIENCE

 • KANCHAN KANDPAL
 • ASHA CHANDRA
 • KOMAL BISHT
 • PRAGATI SHARMA
 

                                                                               Class I-X

 

TEACHER INCHARGE

I.T. DEPARTMENT

 • SARLA
 • RAJNISH KUMAR
 • ARJUN S. RAWAT
 • KAPIL AHUJA

ART & CRAFT

 • SUNANDA
 • SWAPA

MUSIC

DAMYANTI MEHTA

VISUAL &

PERFORMING ARTS

VIKAS KR. PRAJAPATI

PHYSICAL TEACHERS

 • ANIL KR.
 • DEEPAK
 • THAN SINGH

SCIENCE LAB

ASSISTANT

SUDHIR KR. MISHRA

LIBRARIAN (ASSISTANT)

 • JYOTI GUPTA
 

​ADMINISTRATION DEPARTMENT

 • ​MR. KAMAL                                ACCOUNTANT
 • ​MR. RAKESH KUMAR               ADMINISTRATIVE OFFICER
 • ​MS. JIJI                                      ACCOUNT ASSISTANT